Naši gradovi se sve češće nalaze na vrhu liste najzagađenijih gradova Evrope i sveta. Naše zdravlje, zdravlje naše dece, ugroženo je nebrigom institucija i kontinuiranim ignorisanjem upozorenja, merenja i analiza koje jasno govore da se radi o ozbiljnom problemu, koji se neće sam od sebe rešiti. Podaci Svetske zdravstvene organizacije govore da u Srbiji tokom jedne godine prerano umre više od 6.000 ljudi usled izloženosti zagađenjima iz vazduha, što je neslavno drugo mesto u Evropi po broju prevremenih smrti usled zagađenja vazduha!

Zahtevamo od institucija na nivou Grada Beograda (posebno od Sekretarijata za zaštitu životne sredine)  kao i od Vlade Republike Srbije (posebno od Ministarstva za zaštitu životne sredine) da HITNO i BEZ ODLAGANJA preduzmu kratkoročne i dugoročne mere, kojima će zaštiti građane i građanke Srbije i Beograda od štetnog dejstva zagađenja vazduha.  

 

 

KRATKOROČNE MERE zaštite građana:  

 • Redovno, tačno i blagovremeno informisanje građana i građanki Beograda o kvalitetu vazduha u gradu. Neophodno je redovno i tačno obaveštavati javnost putem svih sredstava javnog informisanja o stanju kvaliteta vazduha na dnevnom nivou. Nužno je navesti jasne mere zaštite stanovništva u danima kada su stanovnici Beograda suočeni sa velikim zagađenjem vazduha. 
 • U danima ekstremnog zagađenja vazduha redukcija saobraćaja u centralnoj gradskoj zoni kroz uvođenje par-nepar sistema saobraćaja automobila. Redukovati saobraćaj automobila u užem gradskom jezgru kroz uvođenje sistema kretanja automobila po principu par-nepar registarskih tablica tokom perioda kada je ekstremno veliko zagađenje vazduha (parnim danima dozvoljen je saobraćaj za automobile kojima se registracija završava na parni broj).
 • Zaštita dece i mladih. U danima kada postoji ekstremno zagađenje vazduha doneti meru o privremenom zatvaranju vrtića i škola koje rade u ugroženim delovima gradova. 
 • Zaštita osetljivih kategorija stanovništva, ali i zdravih osoba. Redovno informisanje građana o dozvoljenim aktivnostima stanovništva i zdravstveni saveti u danima kada je visoko zagađenje vazduha. Neophodno je da institucije na gradskom i nacionalnom nivou daju jasne i precizne upute putem dostupnih sredstava javnog informisanja o dozvoljenim aktivnostima starijih osoba, trudnica, dece, osoba koje pate od hroničnih plućnih ili srčanih oboljenja, ali i zdravih osoba.  

 

DUGOROČNE MERE za unapređenje kvaliteta vazduha i zaštite građana:  

 • Radikalno poboljšanje javnog transporta i smanjenje automobilskog saobraćaja. Kako je saobraćaj jedan od najvećih izvora zagađenja, potrebno je prilagoditi saobraćajnu infrastrukturu javnom prevozu i raditi na smanjenju korišćenja automobilskog saobraćaja u gradu. 
 • Obezbediti uslove za kretanje kroz grad bez zagađenja (biciklizam, pešačenje). Saobraćajnu infrastrukturu prilagoditi održivim vidovima transporta kroz izgradnju pešačkih prelaza i biciklističkih staza. Održivi vidovi transporta omogućavaju veću slobodu kretanja kroz grad, pozitivno utiču na zdravlje i utiču na smanjenje zagađenja.
 • Prelazak sa fosilnih goriva na obnovljive izvore energije. Kreirati uslove za povećanje udela obnovljivih izvora energije umesto krošćenja fosilnih goriva.
 • Povećanje gasifikacije i toplifikacije grada i smanjenje individualnih ložišta. Ubrzati proces gasifikacije i toplifikacije priključenjem na daljinsko grejanje preostalih individualnih i kolektivnih ložišta, kako bi se smanjilo zagađenje vazduha prouzrokovano čvrstim česticama. Da bi se afirmisalo priključenje privatnih domaćinstava na daljinsko grejanje, potrebno je korigovati (smanjiti) cenu i promeniti način naplate. 
 • Pošumljavanje i ozelenjavanje grada. Količina zelenila u gradu osetno utiče na kvalitet vazduha i ceo ekosistem. Sprovesti plan masovne sadnje drveća, povećanja zelenih površina, kao i postavljanja vertikalnih zelenih zidova i stimulisati gradnju zelenih zgrada.
 • Bolja kontrola zagađivača. Insistirati da industrijski zagađivači posluju na odgovoran način u pogledu bezbednosti ljudi i životne sredine. Posebnim planom predvideti aktivnosti za izmeštanje pojedinih zagađivača iz stambene u industrijsku zonu.
 • Sistematsko praćenje i tačno i objektivno izveštavanje o zagađenju vazduha. Obezbediti opremu za laboratorije neophodne za sistematsko praćenje stepena zagađenosti vazduha na teritoriji grada i održavati i servisirati  postojeće merne stanice. Obezbediti da javnost ima stalni pristup informacijama o koncentraciji sumpor-dioksida, čađi, aerosedimenata, teških metala i prizemnog ozona, kao i specifičnih zagađujućih materija.
 • Odustajanje od svih štetnih projekata koji će dodatno zagaditi vazduh naših gradova, poput izgradnje spalionice u Vinči,  ali i u drugim mestima u Srbiji. Raditi na prevenciji nastanka otpada, njegovoj ponovnoj upotrebi i reciklaži, kao i na kompostiranju. Razviti zelenu ekonomiju koja će zapošljavati veći broj ljudi i koja će imati minimalni uticaj na vazduh i životnu sredinu. 

 

Ukoliko u najkraćem roku institucije na gradskom i nacionalnom nivou ne preduzmu zahtevane aktivnosti, posebno kratkoročne mere zaštite građana i građanki, bićemo prinuđeni da preduzmemo sve nužne mere u pogledu zaštite stanovništva. 

Beograd 31.10.2019. godine

Inicijativa Ne davimo Beograd 

 

Naslovna fotografija: izvor