VINČA – SPALJIVANJE RAZUMA

KOMPLETAN SPISAK ŽARIŠTA
Pravni tim Inicijative Ne davimo Beograd analizirao je više od 100 dokumenata, odnosno 1198 stranica „Ugovora za javno-privatno partnerstvo Grada Beograda za pružanje usluga tretmana i odlaganja komunalnog otpada” koji je Gradska uprava grada Beograda potpisala u septembru 2017. sa privatnim partnerom konzorcijumom Suez-Itoču. Naslov ugovora krije činjenicu da je zapravo dogovorena privatizacija deponije u Vinči i izgradnja spalionice koja će doneti ogromne finansijske obaveze sa katastrofalnim posledicama na budžet grada, komunalne troškove građana i značajno povećati zagađenje vazduha.
Potpisivanjem Ugovora, Grad Beograd se obavezao da će u narednih 30 godina investitoru isplaćivati preko 38 miliona evra godišnje, što je u zbiru oko milijardu i 150 miliona evra javnih sredstava koja će se odliti u kasu privatnog investitora. Čak 70% ukupnih troškova platiće direktno građani i građanke Beograda jer je ugovorom predviđeno povećanje računa koje građani plaćaju za tretman i odvoženje otpada i to za četiri do pet puta.
Na minimalni iznos troškova ugovora, treba dodati i sve prateće infrastrukturne troškove, koji, takođe, padaju na teret građana. Naime, obaveze Grada Beograda su i otkup toplotne energije i struje, koji će se za prvih 12 godina vršiti po povlašćenoj ceni, a koja je 2-2.5 puta viša nego na međunarodnom tržištu, izgradnja infrastrukture za prenos toplotne energije, izgradnja brane koja sprečava klizanje postojeće deponije, izgradnja alternativnog pristupnog puta preko Velikog sela i Slanaca, plaćanje poreza na deponiju nakon uvođenja ove zakonske obaveze, troškovi eksproprijacije i raseljavanja stanovništva sa područja oko deponije, izgradnje dodatne deponije za višak otpada i regulisanje sanacije opasnog otpada.
Dodatno, ugovorom je skoro čitav godišnji otpad poklonjen privatnom partneru i dato mu je pravo da njegovom prodajom i prerađivanjem ostvaruje čist profit. S druge strane, ovim postupkom gubi se ogroman broj radnih mesta u zelenoj ekonomiji (trenutno individualnih sakupljača ima preko 10000), ali i ogroman potencijal koji ova industrija može da ostvari kada bi se u nju ulagalo. Odvojeno sakupljanje otpada i kompostiranje omogućava pokretanje zelene ekonomije, što predstavlja mnogo ekonomičniji i više održiv sistem za upravljanje otpadom, nema negativan uticaj na životnu sredinu i povećava budžet grada Beograda.
Inicijativa Ne davimo Beograd ukazivala je na opasnosti procesa izrade modela ugovora za javno-privatno partnerstvo i konačnog odabira partnera iza zatvorenih vrata i daleko od očiju javnosti, organizovala akcije, predavanja i debate. Nakon potpisivanja ugovora, naš pravni tim je napravio analizu dostupne dokumentacije i uputio poziv drugim udruženjima, stručnjacima iz više oblasti i ostalim akterima da im se priključe u dubljoj analizi ugovora i njegovih posledica i najavio internacionalnu podršku u daljim aktivnostima osporavanja štetnosti ugovora i borbu za zaštitu javnog interesa.
Smatramo da je neophodno preispitivanje štetnog ugovora o javno-privatnom partnerstvu, a zatim i odustajanje od izgradnje spalionice i uvođenje mera odvojenog sakupljanja otpada koji će pokrenuti zelenu ekonomiju (reciklažu) i otvoriti veći broj radnih mesta. A postojeću nesanitarnu deponiju u Vinči treba sanirati, zatvoriti postojeće odlagalište i otvoriti novo odlagalište. Tokom sanacije treba iskoristiti deponijski gas za dobijanje energije. Procene govore da se deponijski gas može eksploatisati narednih dvadeset godina. Takođe, potrebno je izgraditi i postrojenje za kompostiranje bio-otpada.
U diskusiju se možete uključiti na forumu inicijative Ne da(vi)mo Beograd na linku:
https://ucestvuj.nedavimobeograd.rs/t/deponija-vinca/519

https://ucestvuj.nedavimobeograd.rs/t/deponija-vinca-postojece-stanje/81

Kolumna Naš grad – Spaljivanje razuma
Kolumna Naš grad – Šest pitanja za ministra Trivana
Više informacija o analizi ugovora za Vinču
KOMPLETAN SPISAK ŽARIŠTA