Povodom tri godine od rušenja u Hercegovačkoj ulici, podsećamo na plan inicijative Ne davimo Beograd za područje Savskog amfiteatra, odnosno za rešavanje problema nastalih sprovođenjem projekta Beograd na vodi.

Beograd na vodi

Raskidanje ugovora o ulaganju u Beograd na vodi
Prvi korak u sanaciji štete mora biti raskidanje ugovora o ulaganju. Pravni tim inicijative podneo je još u aprilu 2017. godine predlog za utvrđenje ništavosti Ugovora za projekat “Beograd na vodi”, Republičkom javnom tužilaštvu. Celokupan tekst Predloga za utvrđenje ništavosti Ugovora za projekat “Beograd na vodi” možete preuzeti na sledećem linku: http://bit.ly/2nm3sVr.
U ovom predlogu kao razlozi za utvrđenje ništavosti navodi se da:
1. Odredbe Ugovora ne uzimaju u obzir stvarni obim ulaganja u projekat “Beograd na vodi”. Procene, ali i vešto skrivana dokumentacija, govore da su ulaganja države, višestruko veća od ulaganja takozvanog “investitora”, dok je potencijalna zarada daleko manja.
2. Odredbe Ugovora ne pružaju garancije da će Strateški partner izvršiti svoj deo obaveza. Ipak, odredbama Ugovora o zajedničkom ulaganju, određeno je da Strateški partner ostvaruje profit, čak i u slučaju da je do raskida Ugovora došlo njegovom krivicom, dok procenat od izgrađenog zemljišta zadržava.
3. Predstavnici Vlade RS protivzakonito su oduzeli od grada Beograda deo ovlašćenja i preneli ih na privredno društvo “Beograd na vodi”, u kojem privatna firma ima većinsko vlasništvo..
4. Predstavnici Vlade RS, Ugovorom su se obavezali da planove, kojima se uređuje izgled obale reke Save, menjaju onako kako to strateški partner želi, neovlašćeno isključujući pravo građana na donošenje odluka koje se tiču njihovog okruženja, kao i mišljenje struke.
5. Predstavnici Vlade RS obavezali su se da će Narodna skupština Republike Srbije kreirati i usvajati zakone koji za cilj imaju olakšavanje realizacije ovog Projekta i odbiti usvajanje onih koji njegovom sprovođenju mogu da naštete, čime je i konačno izpotpuna kapitulacija suvereniteta nad ovim delom teritorije glavnog grada.
Pravni tim incijative uveliko radi na obaranju ugovora o ulaganju u Beograd na vodi, a iskoristićemo sva dostupna pravna sredstva kako bi se to desilo.

Odgovornost
Prikupili smo veliku količinu materijala i o pojedinačnoj odgovornosti različitih aktera ovog projekta, na osnovu kogrenutno radimo na pripremanju krivičnih prijava Gradski i državni funkcioneri koji su se u procesu planiranja i sprovođenja projekta ili donošenju skandaloznih planskih dokumenata ogrešili o zakon, pogrešili su što su pomislili da će se sakriti iza glavnih promotera projekta, Vučića i Malog. Moraće da odgovaraju za svoj deo krivice kako nam se nikada više ne bi dogodilo da se odgovorni ljudi na najvišim mestima u institucijama sistema slepo povinuju željama interesnih grupa.

Vraćanje Savskog amfiteatra u pravni i planski sistem
Donošenjem Generalnog plana Beograda, Prostornog plana područja posebne namene i Leks specijalisa, posebnog zakona za Beograd na vodi, područje Savskog amfiteatra u potpunosti je deregulisano i predato privatnom interesu na upravljanje i izuzeto iz pravnog i planskog sistema zemlje. Generalni plan Beograda donet je protivzakonito, dok je prethodni još bio u proceduri usvajanja.

Inicijativa i građani su na štetne specifičnosti ovog plana podneli oko 2000 primedbi koje su automatski odbijene Ovim planom napravljena je crna rupa na mestu Savskog amfiteatra i obrisana su sva ograničenja kako bi se ad-hok pravljena maketa Beograda na vodi mogla sprovesti i u realnost. Na ovaj način potrebe investitora su stavljene ispred javnog interesa koji je decenijama osmišljavao kako se Savski amfiteatar može staviti u službu razvoja Beograda kao celine. Prostorni plan područja posebne namene za projekat Beograd na vodi donet je iako ne postoji pravni osnov da se planovi ovog ranga donose za urbane, gusto naseljene sredine koje su već u planskom sistemu. Pri njegovom usvajanju Inicijativa je podnela oko 1800 primedbi ukazujući i na problematična konkretna pojedinačna rešenja koja predviđa. Ovaj plan legalizovao je maketu koja je po prvi put ušla u zvanični planski dokument i predvideo ogromna izdvajanja javnih sredstava za potrebe projekta Beograd na vodi.
Da bi se zaobišli postojeći zakoni donet je posebni zakon za Beograd na vodi, takozvani ledž specialis, što je samo po sebi problematično: zakoni koji odgovaraju jednom investitoru, odnosno jednom projektu, neprihvatljivi su i ne bi trebalo da postoje. Suština ovog zakona je opravdavanje eksproprijacije zemljišta javnim sredstvimaza potrebe komercijalnog projekta, što naše zakonodavstvo ne dozvoljava, a zbog čega se i pribeglo specijalnom zakonu.
Inicijativa će fokus planiranja sa zarade moćnika bliskih vlasti vratiti na potrebe građana i insistirati da se usvoji novi Generalni plan grada, a ukine Prostorni plan područja posebne namene za projekat Beograd na vodi. Mora se konačno uraditi i ocena ustavnosti za Ledž specialis i koraci da se ovaj zakon ukine, da se  Savski amfiteatar vrati u pravni i planski sistem Srbije, da se ovo vredno područje vrati Beogradu.

Plan sanacije štete na terenu
Uređenje Savskog amfiteatra zavisiće od detaljnih analiza do sada načinjene štete, predloga stručnjaka i građana, sa jednim ciljem – obala Save mora biti vraćena Beogradu, ljudima koji u njemu žive i koji ga vole. Nemamo nikakve iluzije da je Beogradu već naneta ogromna šteta u prethodne četiri godine trajanja ovog projekta. Započeti radovi koriste ogromna javna sredstva uložena u raščišćavanje terena kako bi se izgradili komercijalni objekti za potrebe zarade podobnih investitora, dok izgrađene strukture trajno menjaju vizuru grada stvaranu vekovima. Svi dalji radovi biće zaustavljeni, a novi projekti moraće biti usklađeni sa javnim sadržajem primerenim za ovo područje nakon javnog konkursa. Potrebno je detaljno utvrditi do koje faze su stigli infrastrukturni radovi opremanja građevinskog zemljišta i na osnovu toga napraviti i plan nove moguće gradnje sadržaja koji pored isplativosti i interesovanja investitora nužno moraju odgovoriti javnom interesu Beograda. Protivzakonito manipulisanje obaloutvrdom, zbog čega je Inicijativa već podnela krivične prijave, dovelo je i do njenog obrušavanja u Savu i ugrožavanja bezbednosti celog grada.

Javni konkurs
Sva dalja rešenja koja se tiču razvoja Savskog amfiteatra moraju se donositi javno i transparentno, uz što šire učešće građana i struke, a posebno zbog štetnosti koju je projekat Beograd na vodi trajno ostavio na tkivu grada. U daljim odlukama o gradnji na ovom području mora biti sproveden javni konkurs koji će uzeti u obzir potrebu za javnim sadržajima i interesima građana, kao i interesovanje i isplativost za investitore, ali pre svega za grad Beograd.

 

Tekst je objavljen u okviru dodatka Inicijative „Ne da(vi)mo Beograd“ – „Patka osvaja Skupštinu“.