Negde u zapećku rasprava o velikim temama, tiho i bez pompe u Narodnu skupštinu došao je na red Predlog izmene i dopune Zakona o glavnom gradu. Inicijativa Ne davimo Beograd smatra da je nedopustivo da se predlog Zakona o glavnom gradu nađe pred narodnim poslanicima bez javne rasprave i aktivnog uključenja građana i građanki Beograda što jasno baca sumnju na prave razloge i motive donošenja izmena pomenutog zakona. Inicijativa Ne davimo Beograd traži da se predloženi tekst predloga Zakona o glavnog gradu odmah povuče iz skupštinske procedure i da se otvori široka javna rasprava uz učešće svih društvenih aktera kako bi se na najbolji način odbranili interesi građana i građanki Beograda.

Inicijativa Ne davimo Beograd sa svojim pravnim timom analizirala je Predlog izmena i dopuna Zakona o glavnom gradu, koji je danas ušao u skupštinsku proceduru. Pored toga što su ove izmene opet prošle bez javne rasprave, Inicijativa ukazuje na nekoliko problematičnih delova u njemu, za koje smatramo da predstavljaju tendenciju pripreme za dalju privatizaciju javnih dobara.

Takođe, nejasno je zašto je zakon u proceduri po hitnom postupku imajući u vidu da same izmene nisu suštinske i da ne dovode do veće decentralizacije (posebno kada je u pitanju unutrašnje uređenje Grada).

Na osnovu ovog Predloga otvaraju se mogućnosti za privatizaciju celine ili delova komunalne mreže tj. komunalne infrastrukture tako da one mogu biti u svojini vršioca komunalne delatnosti ili onome kome je obavljanje te delatnosti grad Beograd poverio (član 5.). Ovaj član je u suprotnosti sa članovima 10 i 11. Zakona o javnoj svojini koji propisuje šta su dobra od opšteg interesa, te da ona da moraju biti u javnoj svojini.

Pored ovog dela primetna je želja da se ide na dalje ograničavanje istinske samouprave putem institucije mesnih zajednica kroz ukidanje direktnih izbora za savet mesnih zajednica, i normiranjem da će se izbor vršiti u skupštini opštine na čijoj teritoriji se nalazi mesna zajednica (član 50a). Nasuprot ovome Zakon o lokalnoj samoupravi predviđa da je savet mesne zajednice osnovni predstavnički organ mesne zajednice i da se izbori za savet sprovode neposrednim glasanjem (član 74. Zakona o lokalnoj samoupravi).

Pored ovih suštinskih problema vidljivo je i dalje smanjivanje transparentnosti rada kroz ukidanje obaveze gradonačelnika i Gradskog veća da namanje dva puta godišnje izveštavaju Skupštinu grada o izvršavanju odluka i drugih akata skupštine grada (član 9.), kao i ukidanje obaveze izbora gradskog arhitekte.

Podsećamo da je inicijativa Ne davimo Beograd u svom programu za Grad Beograd predložila veće učešće građana i građanki kroz mesne zajednice koje bi dobile veću nadležnost, viši nivo transparentnosti gradskih institucija i sprečavanje dalje privatizacije javnih preduzeća.