Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove grada Beograda je 12. decembra objavio saopštenje i obavestio građane Beograda da im je Komisija za planove ukinula zakonom garantovana prava da učestvuju u procesu donošenja odluka o planskim i urbanističkim aktima. 

U ovoj objavi Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove grada Beograda  se poziva na odredbe Zakona o planiranju i izgradnji i Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja, a zatim, u istom saopštenju izmišlja proceduru kojom se javnosti uskraćuju prava koja joj  garantuju Ustav i zakoni Republike Srbije.    

Nezakonito je i neustavno derogirati odredbe zakona i podzakonskih akata koji uređuju postupke javnog uvida „merama“ koje je propisala Vlada Srbije, a koje grad Beograd arbitrarno tumači onako kako odgovara dnevnoj potrebi i partikularnim interesima. Dodatno, Komisija za planove se ne poziva ni na jedan zakonski akt Vlade RS kojim su propisane epidemiološke mere, te je osnov za donošenje ovakvog Zaključka upitan i sporan.

Javna sednica Komisije za planove je javni događaj kojem mogu da prisustvuju sva zainteresovana lica i proces sprovođenja javnog uvida i javne sednice se temelji na osnovnom načelu planiranja i izgradnje propisanom u Zakonu – načelu učešća javnosti. Svođenje prisustva na “minimalan broj predstavnika”, “samo onih čije je prisustvo neophodno” i “učestvovanjem jednog predstavnika (…) da bi se ispoštovale sve zakonske odredbe i norme” predstavlja grubo kršenje koncepta javne rasprave i učešća javnosti, i svodi ih na puku formu.  

Ovi zakonski akti ne delegiraju ni Komisiji za planove ni Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove nadležnost da određuju ko može, a ko ne može da prisustvuje javnoj sednici, niti da određuju broj zainteresovanih građana koji mogu da ostvare svoje pravo. Mandat za izmene navedenih zakona i pravilnika nema Komisija za planove, već organi državne uprave koji su ova akta i doneli, te je ovim postupkom Komisija za planove Skupštine grada Beograda izašla iz okvira svojih nadležnosti i grubo prekršila zakon. Ukoliko uslovi za održavanje javne sednice ne postoje, što je nesumnjivo imajući u vidu epidemiološku situaciju, sednica se ne može održati dok se uslovi ne steknu. 

Javnost do sada nije imala ni jednu priliku da od nadležnih institucija čuje argumentaciju opravdanosti kako plana za Makiško polje, tako i plana za Kosančićev venac i plana kojim se predviđaju izmene i dopune PGR-a grada Beograda. Javne sednice predstavljaju prvu i jedinu mogućnost da čujemo argumente u prilog realizaciji ovih, i mnogih drugih, protivzakonitih i po grad Beograd i Beograđane opasnih i štetnih planova. Baš zbog toga što plan i izveštaj o strateškoj proceni uticaja sadrže brojne formalne i materijalne nedostatke potrebno je da ovi dokumenti budu detaljno predočeni i objašnjeni građanima na javnoj sednici. Skrivanje iza epidemioloških mera je postupak nedostojan javnih institucija.   

Potencijalna intenzivna izgradnja na Makiškom polju u neposrednoj zoni zaštite vodoizvorišta predstavlja izrazit ekološki rizik i preti narušavanju javnog zdravlja i kvaliteta života u Beogradu. Zakonom o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu utvrđena je obaveza organizovanja javnog uvida i javne rasprave u postupku odobravanja izveštaja o strateškoj proceni uticaja. Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Nacrta plana detaljne regulacije dela Makiškog polja izrađen je ispod zakonskog minimuma, odnosno nezakonit je i ne predočava posledice planirane izgradnje, i u skladu s tim mora se odbaciti. Pri tome, ni jedan dokument ne sme ući u proceduru odlučivanja bez sprovedene javne rasprave – za koju nije dovoljno obezbediti samo fizičke minimume za prisustvo ljudi (potrebna odstojanja i mere zaštite), već se u uslovima pandemije, kada je desetine hiljada građana usled narušenog zdravlja sprečeno da učestvuje u javnoj raspravi, ona ne može ni održavati. 

Sekretarijat oglašava da Komisija za planove nema osnova za drugačije održavanje javnih sednica u prostorijama Gradske uprave. Komisija za planove je u martu ove godine pokazala da postoji mogućnost za drugačije postupanje i odlaganje (ranih) javnih uvida i javnih sednica. Dakle, postoji osnov za obustvaljanje i odlaganje,  ali ne i za ograničivanje prava koja su garantovana zakonom. 

Komisija za planove Skupštine grada Beograda, kao izvršno telo, ima nadležnost i zakonsku obavezu da proces javnih uvida i javnih sednica sprovede u svemu prema važećim zakonima i podzakonskim aktima Republike Srbije. Budući da epidemiološki uslovi onemogućavaju sprovođenje istih na način kojim bi se svim zainteresovanim licima omogućilo uživanje prava na učešće u procesima donošenja odluka koje se tiču planiranja grada, zahtevamo da se svi (rani) javni uvidi i javne sednice Komisije za planove prekinu i odlože do smirivanja epidemiološke situacije i ukidanja vanredne situacije

Centar za kulturnu dekontaminaciju, Ministarstvo prostora, Ne davimo Beograd, Organizacija za političku ekologiju Polekol, Regulatorni Institut za obnovljivu energiju – RERI

Pročitaj i ovo:

ZLF: Požari na deponijama su posledica partijskog upravljanja gradom

Danas je izbio požar na deponiji u Kumodražu, koji preti da bude još jedna u nizu ekoloških katastrofa zbog nemarnog upravljanja otpadom i ignorisanja problema divljih deponija od strane vlasti. Crni dim se širi opštinom Voždovac, što ukazuje da će građani narednih dana jedva disati zbog zagađenja vazduha.