U utorak 23. jula u 10 časova, u prostorijama Opštinske uprave gradske opštine Grocka biće održana javna rasprava i prezentacija Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje spalionice u Vinči i za novu deponiju sa pratećim sadržajima. Ministarstvo zaštite životne sredine Vlade Republike Srbije objavilo je 28. juna objavilo dve studije o proceni uticaja na životnu sredinu: za izgradnju spalionice otpada, tj. „postrojenja za energetsko iskorišćenje komunalnog otpada i deponijskog gasa Vinča” i za novu deponiju otpada na istom mestu pored postojeće deponije u Vinči.

Ništa neobično, osim što je Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) u novembru 2018. godine na svom sajtu već objavila procenu uticaja na životnu sredinu za celokupan projekat vezan za spalionicu otpada i deponiju u Vinči. Inicijativa Ne davimo Beograd je sa partnerskom mrežom „Bankwatch CEE“ poslala 92 stranice sa komentarima na tu studiju, da bi u maju ove godine dobili odgovore od promotera ovog štetnog projekta.

Očekujući da će naši komentari i primedbe biti uključeni u nove studije o spalionici i deponiji u Vinči, neprijatno smo se iznenadili činjenicom da studije sadrže iste nedostatke na koje smo ukazali u komentarima iz decembra 2018.

Glavni problem je što nikome nije jasno, niti je objašnjeno koja je veza spalionice otpada sa prevencijom nastanka otpada i separacijom otpada. Pored toga što će veća briga o otpadu u prvim fazama u narednim godinama biti obaveza Srbije na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, već i što je neophodno razmišljati o višem nivou zaštite zdravlja stanovništva i ušteda energije i resursa.

Na osnovu nove stare studije jasno je da će spalionica usisati značajna sredstva koja bi Srbija i Beograd trebalo da koriste za prevenciju nastanka otpada i reciklažu; kao i da će biti zavisna od sve veće količine otpada, koju ne bi smeo da se uvećava, ako Srbija primeni EU politike cirkularne ekonomije.

Međutim, još jedna važna stvar se promenila od naših komentara i primedbi na prethodnu studiju. Evropska unija je 17. juna odobrila preporuke za primenu novih standarda kontrole zagađenja koji se odnose na spaljivanje otpada pod nazivom „Waste Incineration Best Available Techniques (BAT)“. Ove preporuke postaju obavezne za sva postrojenja kao što su spalionice otpada.

Niko ne može da kaže da nije znao da će ovo da se desi. O potrebi da se razviju nove preporuke o BAT-u za spaljivanje otpada se govorilo još 2010. godine u EU Direktivi: Industrial Emissions Directive, a nacrti za ove preporuke postoje već zadnje dve godine. I pored toga, ni zagovornici projekta igradnje spalionice otpada, kao ni EBRD nisu uspeli da obezbede da ovaj skupi i loš projekat ispoštuje nova pravila i preporuke.

Ako se ne odustane od izgradnje postrojenja za spaljivanje otpada u Vinči, ono će dobiti dozvolu integrisanu dozvolu za rad nakon objavljivanja novih standarda. Iako nije jasno na osnovu srpskog zakonodavstva u kojoj meri su standardi obavezujući, ERBD kao kreditor ima veoma jasnu politiku zaštite životne sredine. Prema toj politici u pogledu zagađenja koja nastaju u industrijama navodi se sledeće: Određeni projekti koji bi, zbog svoje prirode i obima, bili podložni Direktivi EU o industrijskim emisijama, biće obavezni da ispune EU najbolje raspoložive tehnike (BAT) i povezane standarde emisije i ispuštanja, bez obzira na lokaciju.„

Ignorisanje novih standarda u ovoj oblasti postavlja i pitanje zašto građani i građanke Beograda i okoline ne zaslužuju isti nivo zaštite životne sredine kao i stanovnici Evropske unije. Svaka vlada koja brine o svojim građanima nikad ne bi dopustila da se izgradi i pusti u rad spalionica koja ne obezbeđuje maksimalnu zaštitu za zdravlje svojih građana i građanki.

Podsećamo da Ugovor o izgradnji spalionice otpada u Vinči na teret građana postavlja znatno više troškove finansiranja ovog javno-privatnog partnerstva. Naime, Ugovorom su predviđene obaveze Grada Beograda od najmanje 38 miliona evra godišnje, odnosno najmanje 1 milijarde i 150 miliona evra tokom 30 godina njegovog trajanja. Kako bi ispunio ovu obavezu, Grad Beograd je nedavno najavio uvođenje nove takse za tretman otpada.

PRIMEDBE NA STUDIJE MOŽETE PREUZETI OVDE (Studija o spalionici) I OVDE (Studija o novoj deponiji).